《php从入门到精通(连载中)》  第01讲

免费获取视频密码的方法: 打开微信扫二维码

然后回复jld40252
可以马上看到密码
微信公众号
下一讲:无 上一讲:无

php从入门到精通01

同学们大家好
这是我们第一节课 主要内容是我们《php从入门到精通》的前四章内容。
加入我们群组的同学们可以看到前四章的word讲义我已经在群组内公布了。


第1章 PHP概述
第2章 PHP环境的安装与配置
第3章 基础语法
第4章 流程控制

以上就是我们这节课的主要内容。

前两章理论性的内容比较多一些,在此我们需要明确的内容三点即可,其余内容大家可以下载我在群组内发表的文章。
本课程官方群组地址是:http://www.jialidun.com/group-624-1.html 。在此感谢家里蹲教育视频网站对于本课程的支持。
1.PHP是服务器端脚本语言 是解释性的语言。
2.PHP是开源免费,且跨平台的语言。
3.php具备方便快捷的开发特点。

第一章内容略过
第二章我们讲一下APMServ的安装

//PHP开始标记
/*
echo "hello world";

echo "hello world!";
echo "ss";

*/
?>

/*$a="hello world!";
print $a;
echo $a;*/
?>

/*$a=123;//int
$b="abc"; //string
print $a.$b; //.字符串拼接符
*/
?>

//$a=123;//int
//$b="321aaa"; //string
//print $a+$b; //+数学运算符

//print intval($b);
?>

//print_r($_GET);
//print $_GET["action"];
$a="WINNT";
$a="LINUX";
$a="UNIX";
?>

$a=8;
// &&即逻辑上的与
/*if($a>0 && $a<10){
//print "yeah it's";
}*/
// ||逻辑上或的关系
/*if($a>0 || $a>10){
print "yeah a >0 or a<10";
}*/
?>


//$a="hello ";
//$b=" world ";
//print $a.$b;
$a=12;
$b=24;
print "a+b=".($a+$b)."
";//加法运算
print "a-b=".($a-$b)."
";//减法运算
print "a*b=".($a*$b)."
";//乘法运算
print "a/b=".($a/$b)."
";//除法运算
print "a%b=".($a%$b)."
";//余数运算
?>
$a=10;
if($a==10){
print "a equals 10
";
}
if($a>10){
print "a 大于 10
";
}
if($a<10){
print "a小于10
";
}

if($a>5 && $a<12){
print "a 大于5 并且小于12
";
}

if($a>5){
if($a<12){
print "a 大于5 并且小于12
";
}
}
if($a>10){
print "a大于10
";
}else{
print "a小等于10
";
}

if($a>10){
print "a大于10
";
}elseif($a<5){
print "a小于5";
}else{
print "a应该是大等于5 小等于10 的数";
}

?>$i=1;
while($i<=10){
print $i."
";
//$i=$i+1;
$i++; //$i++ $i=$i+1 的一种简写
}

$j=10;
while($j>=1){
print $j."
";
if($j==5){
break;
}
$j--;
//$j=$j-1;
}

?>
for($i=1;$i<=10;$i++){
print $i."
";
if($i==5){
break;
}
}
?>$a="e";
switch($a){
case "a":
print "it's a ";
break;
case "b":
print "it's b";
break;
case "c":
print "it's c";
break;
case "d":
print "it's d";
break;
default:
print "oh my ladygaga nothing...";
}

?>require("test.inc");
?>


$a="1";
if($a==1){
include("test.inc");
}else{
print "oh no";
}

?>

本笔记由 admin 编写。并且被奖励 10家币